کد خبر : 267183

جانشین معصوم نیاز ضروری مدیریّت جامعه انسانها

در عالم هم وقتی جانشین خدا و معصوم غائب می شود، عالم و فقیه عادل جانشین معصوم غائب هست تا زمینه سازی ظهور منجی عالم بشریّت تحقّق پیدا کرده و خود سکّان عالم را دست بگیرد.
درمدیریّت خانواده، وقتی پدر در خانه نیست، مادر جانشین پدر و بزرگتر بچه هاست. 
در عالم هم وقتی جانشین خدا و غائب می شود، عالم و عادل جانشین معصوم غائب هست تا زمینه سازی منجی عالم بشریّت تحقّق پیدا کرده و خود سکّان عالم را دست بگیرد.
چگونه ممکن است، خالق یکتا و خالق انسان او را بدون راهنما و بدون جانشین معصوم و بدون خطا رها کند تا با عقل ناقص خود راه و چاه را تشخیص دهد؟
مهدی موعود بشریّت خواهد آمد.

                                                                 

ثبت شده توسط : منصوره وطنی

نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :
بالای صفحه اصلی