کد خبر : 257426

چگونه خالص بودن عمل خود و دیگران را تشخیص دهیم؟

کسی که فقط برای خدا عملی را انجام دهد، هرگز نزد دیگران بازگو و تعریف نمی کند، بلکه با تمام توان کتمان می کند تا بین خود و خدای خود بماند.


مصداق عمل خالص در کلام امام صادق علیه السلام چیست؟

کسی که فقط برای خدا عملی را انجام دهد، هرگز نزد دیگران بازگو و تعریف نمی کند، بلکه با تمام توان کتمان می کند تا بین خود و خدای خود بماند. این روش زندگی لذات معنوی وصف ناپذیر و آرامش و صبوری و ایمان درونی عمیق در پی دارد.

عمل غیرخالص برای نشان دادن به دیگران هست،که عامل، مدام در تلاش به  فهماندن آن به  دیگران هست تا او را به خوب بودن بستایند. در واقع محتاج ستایش دیگران هست و عمل را نیز برای دریافت تعریف و تمجید و شهرت انجام می دهد.

 

                                                                                            


ثبت شده توسط : منصوره وطنی

نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :
بالای صفحه اصلی