کد خبر : 76884

کارگاه خداشناسی دربدن انسان

خالق حکیم، در بدن انسان کارگاه خداشناسی قرار داده است که اگر ببینیم، وجود خودمان به توحید و یگانگی خدا و مسئولیت خطیر انسان در انسان ماندن گواهی می دهد.

دیرخوابیدن مانع دفع موادسمّی ازبدن می شود.

رئیس انجمن علمی غذا وتغذیه حامی سلامت ایران بامهم دانستن عادات غذایی صحیح وتوجّه به زمان خواب تأکیدکرد:"بی توجّهی به زمان خواب ودیر خوابیدن و عدم تبعیّت ازساعت بیولوژیکی بدن که با طلوع و غروب آفتاب تنظیم وآنزیم های مختلف را به اثرگذاری وامی دارد مانع خیلی از رخدادهای درونی از جمله دفع موادسمّی از بدن می شود."

دکترضیاءالدین مظهری گفت:"برخورداری ازعادات صحیح غذایی وتوجّه به زمان خوابیدن واسترحت جهت حفظ سلامتی بدن وتوانایی جذب موادمغذی ودفع مواد زاید و بازسازی وترمیم بافت های فرسوده مخصوصا در روند رشد قدی کودکان از اهمیّت بالایی برخورداراست وبرای سالم زیستن باید خواب راحت وآرامی داشته باشیم."

وی ادامه داد:"از ساعت 9 الی11 شب زمانی است که برای از بین بردن موادسمّی وغیرضروری که این عملیات توسط آنتی اکسیدان ها انجام می گیرد؛ در این ساعات بهتراست بدن درحال آرامش باشددرغیراین صورت برسلامتی بدن خود اثر منفی گذاشته اید."

این متخصص تغذیه ورژیم درمانی تصریح کرد:"ساعت 11 تا1 نیمه شب عملیات ازبین بردن موادسمّی درکبدادامه دارد؛درخواب عمیق باشید وازساعت1تا3نیمه شب عملیات سمّ زدایی درکیسه صفرادرطی یک خواب عمیق به طورمناسب انجام می گیرد.همچنین ازنیمه های شب تا4 صبح مغزاستخوان هاعملیات خونسازی را انجام می دهند."

وی ادامه داد:"ساعت 3 تا5 صبح عملیات سمّ زدایی درریه ها اتفاق می افتد و برخی مواقع دیده شده که افراددراین دوران سرفه شدید یاعطسه می کنند.درساعت 5 تا 7صبح عملیّات سمّ زدایی درروده بزرگ صورت می گیرد؛لذا می توانید آن را دفع کنیدو باید گفت ساعت7 تا 9 صبح جذب موادومغذی صورت می گیرد؛بنابراین بهتر است صبحانه را در این ساعت میل کنید و افرادی که بیمارهستند بهتر است صبحانه را در ساعت شش ونیم صبح میل کنند و افرادی که اصلا صبحانه نمی خورند بایستی عادت خود را تغییر داده ودرساعت 9 تا 10صبح صبحانه میل کنند."

این عضوهیئت علمی دانشگاه تأکیدکرد:"دیرخوابیدن و دیر بلند شدن ازخواب باعث می شودموادسمّی از بدن به موقع وکامل دفع نشودو بازسازی وآمادگی جسمی ومغزی دچارکاستی گردد. بسیاری از افراد در ایام تعطیل تا دیر وقت بیدارمی مانند و تمام روز را صرف استراحت می نمایند که چنین افرادی بعد از اتمام تعطیلات خود، به جای کسب طراوت وتمدد اعصاب با خستگی ودل مردگی برسرکارخود بازمی گردند؛چرا که اعمال بدن آن ها دچارسردرگمی درابعاد مختلفی گردیده است."

                                                                                                   نقل ازروزنامه آذراندیش 20شهریور 1390       

      فاین تذهبون؟            

انّ الله یحبّ التوابین                                       فاتقواالله         

                    انّ الله سریع الحساب                             

ثبت شده توسط : منصوره وطنی

نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :
بالای صفحه اصلی