کد خبر : 96838

علل افزایش مهاجرت به خارج

رهاسازی کشورازقیدمالکیّت احزاب وحاکمیّت شرع وقانون وشایسته سالاری تنهاراه برگشت وحفظ سرمایه های انسانی

مقام معظم رهبری: مدیریت تحولات کشور باید در دست نخبگان دانشگاهی و حوزوی باشد

در سال های اخیر بر روند مهاجرت به خارج از کشور و نیز فرار مغزها افزایش معنی دار یافته و زنگ خطر فرار مغزها نیز در تماشا و سکوت مسئولین به صدا درآمده است.
بسیاری از فرهیختگان و نخبگان پس از ماندن پشت درهای بسته و بی توجهی بیشتر مسولین به تبعات غیرقابل جبران ردّ ابداعات و نوآوری و اختراعات و پذیرش و حمایت و خرید همان طرح ها در خارج از کشور به ویژه جهان غرب، تنها راه ممکن در ادامه فعالیّت علمی را خروج از کشور و پذیرش تبعیّت کشور بیگانه می یابند.
در ایران کلیه مراکز پژوهشی علم را محدود به دانسته های خود و توانمندی های مجموعه خود دانسته و با حصار خودسانسوری غیر آن را نپذیرفته و به طور دائم عامل دفع فرهیختگان و نخبگانی می شوند که بیش از آنها درک و توان علمی داشته و به مراتب بالای علمی رسیده اند.
لذا، بودجه های پژوهشی با محدودیّت شدید انحصاری و تنگ نظری بی حدّ و حصر توأم بوده و به دست اهل علم نمی رسد. از این روست که شاهد چاپ و نشر کتب بازاری و جشنواره ای و فاقد اعتبارعلمی در بازار کتاب بوده و اهل علم و کتاب های علمی با رنج وسختی زیاد موفق به انجام پژوهش و نشر یافته های خود در قالب کتاب و ... می شوند.
 از سوی دیگر، در نیم قرن اخیر برخلاف قرون گذشته، علم و اهل علم در ایران جایگاه اصلی خود را از دست داده و ارزشمندی علم و عالم به شدت کاهش یافته و قبول رنج سالها پژوهش برای دستیابی به یافته ای در رفع معضلات علمی ومردم و ...در حال تبدیل به افسانه شده است.
با وضعیت موجود حمایت های مالی و معنوی عرصه پژوهش و نوآوری و اختراع و...رفتن تنها راه چاره شده است.
در دو دهه گذشته، نوجوانان و جوانان، بازیگران و فوتبالیست و... ایرانی و خارجی را به همّت رسانه های ملی بیشتر می شناسند تا مخترعین و پژوهشگران سخت کوش کشورشان؛ که اینها همگی گمنام بوده و فقط برخی پس از فوت مشهور شده و توان علمی و خدمات شان بیان می شود!!!  
در این میان، آنچه بیشتر این وضعیّت را رقم زده و گره سردرگم نموده، حاکمیّت احزاب سیاسی در همه امور کشور بوده که بدون وابستگی به آنها در زمان حاکمیّت هریک، دستیابی اهل علم به امکانات پژوهشی و بودجه های اختراع و نوآوری و... محال ذاتی هست!بنابراین، دلیل اصلی افزایش مهاجرت و فرار مغزها در دو دهه گذشته و در چند سال اخیر انحصار طلبی و ویژه خواری و سهم خواهی و... در این نوع حاکمیّت هست که خود را مالک بیت المال و صاحب کشور دانسته و ثروت های عمومی و بیت المال را همچون ارثیه پدری برای خود واطرافیان و همفکران خود بذل و بخشش می نمایند.
در چند سال اخیر مهاجرت خاص مغزها نبوده وافراد عادی نیز وضعیّت موجود را تحمّل ننموده و برای زندگی بی دغدغه و بدون سلب آرامش و قربانی شدن در کشمکش های حزبی و ناامنی های مالی و شغلی و آبرویی و... گرانی های بی سابقه و کاهش مداوم ارزش پول ایران و از دست رفتن برخی دستاوردهای علمی و ... ناشی از دعواهای جناحی و دوقطبی و چندقطبی کردن کشور و... خارج نشینی را به اجبار وضعیّت موجود انتخاب می کنند، شاید آرامش را دریابند!
دیارغربت نیز ناآرامی دیگری تحمیل می کند، برخی مهاجران خوش بین به جهان غرب و دشمنان اسلام نیز با همکاری در قبال دریافت تبعیت و امکانات و شغل پردرآمد، اسلحه ای علیه ایران و ایرانیان می گردند.

پس رهاسازی کشور از قید مالکیّت احزاب سیاسی و حاکمیّت شرع و قانون و شایسته سالاری تنها راه برگشت نخبگان و حفظ سرمایه های انسانی کشور هست.

سایر عوامل ریشه ای مؤثر در افزایش مهاجرت به خارج در پست زیر:

علل و راهکارهاي پدیده مهاجرت نخبگان

https://bayanbox.ir/view/2540971237368313104/iranpho.ir-ma-941019-A.pdf

 


ثبت شده توسط : منصوره وطنی

نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :
بالای صفحه اصلی