کد خبر : 81080

وجوب حجاب زن از منظر فطرت و عقل

مسألة پوشش زن مسأله اي اکتسابي و يا عرفي يا قانوني نيست که بعداً به وجود آمده باشد، بلکه تمايل به پوشش، يک ويژگي ذاتي در افراد است.

مسألة پوشش زن مسأله اي اکتسابي و يا عرفي يا قانوني نيست که بعداً به وجود آمده باشد، بلکه تمايل به پوشش، يک ويژگي ذاتي در افراد است. در ابتداي خلقت انسان، اولين مسئله اي که بر آدم و حوّا مطرح شد، مسئلة پوشش بود، بنابراين، تمايل به ستر و پوشش بدن، در فطرت و ذات انسان هاست، و عرياني خلاف فطرت انسان مي باشد، لذا پوشش و ايجاد حريم بين زن و مرد در بين تمام اقوام و ملل مطرح بوده، و تنها کيفيت لباس در شکل و رنگ متفاوت بوده است.

 از سوي ديگر، ويژگي هاي فطري نيازمند تربيت است، از اين رو، شدّت و ضعف دارد. شدّت و ضعف ويژگي هاي ذاتي بستگي به ميزان حاکميّت عقل و تربيت اوّليه و ميزان دروني شدن ويژگي هاي ذاتي در عمل، و نيز عوامل محيطي در جامعه ارزشمندي يا بي ارزشي ویژگی های ذاتی و هدایت و کنترل کننده در انسان دارد:

شخصيت انسان تا سنين 7 ـ 6 سالگي تکميل مي شود، و شدّت و ضعف موارد فوق، نياز به دروني شدن در اين سنين دارد، که وظيفة والدين است در تربيت اوّلية کودک، با هدف تربيت انساني عفيف و پاکدامن، با وجدان اخلاقي لازم و کافي؛ و مرداني غيور، روش هاي تربيتي مناسب را به کار بندند.[1]

تربيت يعني عمل، کافي است مادر محجّبه و عفيفه باشد، دختر هم چنين خواهد شد. هر چه موارد فوق در شخصيت انسان افزايش يافته و دروني شده و ملکة فرد شود، پوشش بيشتر زن را به همراه خواهد داشت. غيرت مرد، با حجاب زن رابطة مستقيم دارد. حجاب زن پاسخي مثبت به غيرت مرد است.

آثار تربيتي و اجتماعي رعايت حجاب در شخصيّت زن و مرد

1. کاهش غريزة خودنمايي و آراستگي زن و غريزة جنسي مرد

2. افزايش حجب و حياء ذاتي زن

3. افزايش وقار و متانت و تکبّرذاتي زن در برابر مرد بيگانه

4. دروني شدن صفت عفّت و پاکدامني در زن و مرد

5. افزايش خويشتن داري و کفّ نفس در زن و مرد

6. افزايش عزّت نفس و خودباوري در زن و اعتقاد به زينت و تکامل معنوي به جاي زينت ظاهري

7. ايجاد و افزايش تقوا در زن و مرد

8. پذيرش حريم بين زن و مرد و محدوديّت روابط آنها

9. تأمين غيرت ورزي مرد

10. ايجاد و افزايش آرامش و امنيّت رواني و اجتماعي زن و مرد

11. کاهش تمايل زن و مرد به اختلاط بدون ضرورت

12. حافظ نگاه و فکر و جسم از گناه

13. حافظ گوهر عفّت زن

14. حافظ شخصيّت انساني زن

15. حافظ امانت و ناموس خدا، زن امانت و ناموس خداست

16. حافظ و ضامن اجرايي حيثيت و آبروي زن که جزو حقّ الله است.

17. حافظ و ضامن اجرايي موفقيّت هاي علمي و اجتماعي و شغلي زن و مرد به ويژه زن.

18. ضامن اجرايي شکست توطئه هاي دشمنان در استفاده از جاذبه هاي جنسي زن، عليه اعتقاد و مقدّسات مردم و مصالح و منافع کشور در عرصه هاي مختلف

19. ضامن اجرايي پيشگيري از تعرّضات و آسيب جنسي به زن

20. ضامن اجرايي کاهش سقط جنين هاي غيرقانوني يا کودکان سرراهي بدون پدر

21. حافظ و ضامن اجرايي پاکي نسل ها با کاهش روابط نامشروع.

22. ضامن اجرايي ايجاد تفاهم و اعتماد و رفع سوءظن همسر

23. پيشگيري از تعصّب و بدبيني مرد به زن

24. کاهش مصرف مواد آرايشي و مدسازي و مصرف کننده.

 فلسفة حجاب

1. حفاظت از گوهر عفّت زن

2. حفاظت از کرامت و حرمت شخصيّت انساني زن

3. ضامن اجرايي و لازمة غيرت ورزي ذاتي مرد

4. حافظ حيثيّت و آبروي زن که جزو حق الله است.

5. حافظ امانت و ناموس خداست، زن امانت و ناموس خداست

6. تعديل غريزة جنسي زن و مرد

7. تعديل غريزة خودنمايي و آراستگي زن

8. پاسخ به تکبّر ذاتي زن در برابر مرد

9. وسيلة ايجاد روابط انساني با جنس مخالف بدون مفسده

10. تأمين و حفاظ امنيت زن در اجتماع و خانواده

11. وسيلة ضروري و لازم اشتغال زن در بيرون از منزل

12. وسيلة حضور فعال زن در عرصه هاي مختلف در اجتماع

13. وسيلة اعلام اعتقاد به دين اسلام و علامت مسلمان بودن

14. حريم بين زن و مرد و محدود نمودن جاذبه هاي جنسي زن به دائرة زوجيّت

15. وسيلة تداوم تقوي و خويشتن داري و کفّ نفس زن و مرد

16. حافظ سلامتي فکري و رواني و آرامش زن و مرد

17. مصونيّت بخشي زن از تعرّض و آسيب هاي جنسي بيماردلان

18. پيشگيري از کالا قرار دادن زن و سوء استفاده از جاذبه ها و زيبايي هاي زن در اهداف اقتصادي و...

19. ... 


[1] . رجوع شود به نقش تربيتي والدين و رسانه هاي گروهي در الگوپذيري نوجوانان و جوانان از همين قلم.

منبع:

فرازی از کتاب حجاب از منظر فطرت و عقل و شرع به قلم منصوره وطنی

ثبت شده توسط : منصوره وطنی

نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :
بالای صفحه اصلی