کد خبر : 75957

مسلمان نمایان قبل از کشتن امام حسین چه چیزهایی راکشتند

نتایج دنیوی و اخروی دین داری با تظاهر به دین داری کاملا متفاوت و متضاد می باشد. دین داری به مسلمانی منجر می شود و تظاهر به دین داری به مسلمان نمایی. هر دو ظاهرشان یکسان ولی اعمال شان و خلوت و جلوت شان کاملا متفاوت هست. جلوت و خلوت مسلمان همیشه یکسان هست.
                                                                     

یا اهل العالم قتل الحسین بکربلا عطشانا

کشتن امام حسین علیه السلام از روزی شروع شد که٬ فرق پدرش را شکافتند تا از عدالتش خلاص شوند.

ازروزی شروع شد که عافیت طلبان مسلمان نمای دنبال قدرت و پست و مقام٬ یکسانی برخورداری از حقوق اجتماعی  و بیت المال و کاهش فاصله فقیر و غنی را در زمان حضور پیامبر برنتافته و بغض و کینه علی مرتضی را در دل داشتند. 

کشتن امام حسین علیه السلام از روزی شروع شد که٬ غیرت و مردانگی را در درون خود کشتند و وسط کوچه برای تصاحب حکومت٬ جلوی چشم حجّت خدا و ذرّیه پیامبر٬ سیلی به صورت اسوه بشریّت و یگانه دخترخاتم النبیین زدند٬ و با تازیانه ها مجروح اش کردند تا دست از حمایت امامش بردارد.

از روزی شروع شد که٬ انواع توجیه ومصلحت سازی ها و بازی های سیاسی خواص و پیروی کورکورانه عوام ازخواص؛ فرهنگ مرسوم مسلمانان شده و امربه معروف و نهی از منکرعنوان خروج بر رهبری مسلمانان  گرفت.

از روزی شروع شد که برتری انسان ها براساس آیه  قرآن انّ اکرمکم عندالله اتقیکم؛ تبدیل به میزان قدرت و ثروت و پست شده و مصداق خواص قرارگرفت. درحالی که دردوره حکومت پیامبراسلام وحضرت علی علیه السلام خواص؛ جزو یاران متقی و صدیق ومبارز و با وفای معصوم بودند. 

از روزی شروع شد که؛ تظاهر به دین داری٬ رسم علنی مسلمانان شد٬قرآن خواندند؛ اما کلمات از زبان شان فراترنمی رفت ٬نمازمی خواندند و دراثرسجده های طولانی پیشانی ها پینه بسته بود٬ ولی قبله شان به طرف شیطان بود. در نمازبه ظاهر؛ به خدا تعظیم می کردند و سجده می کردند٬ ولی در باطن بنده شیطان بودند٬ زبان شان ازخدا می گفت٬ ولی در عمل ازهوای نفس و شیطان دستور می گرفتند.

از روزی شروع شد که پول و مقام و زر و زور و قدرت را به جای خدا پرستیدند٬ دین وایمان وانسانیت و اخلاق را رها کردند تا دنیا را صاحب شوند.

از روزی شروع شد که مسلمانان وظیفه شرعی امربه معروف ونهی ازمنکررا به خاطردنیا ترک کردند٬علنی حرام انجام دادند٬ جزعلویان٬ همه سکوت کردند و پذیرفتند٬ تا این که یزید با عنوان امیرالمومنین هم امام جماعت مسلمین بود هم شراب می خورد و هم....

از روزی شروع شد که مسیر رهبری مسلمانان از مسیر اصلی فاصله گرفت.

کشتن امام حسین علیه السلام ازسفر کربلا شروع نشد. از دوران حکومت پیامبراسلام شروع شد و روز عاشورا عملی شد.

حال بعد از۱۴قرن٬ حسین دیگرامام مسلمانان هست٬ جامعه مسلمانان با امام شان چقدرفاصله دارد؟

آیا باز سهم خواهی٬ آقازاده ها٬ قدرت طلبی٬ عافیت طلبی٬ جنگ احزاب٬جنگ قدرت٬ تظاهربه دین داری٬ ترک امربه معروف ونهی ازمنکر٬ حیف ومیل بیت المال و برخورداری بیش ازاستحقاق٬ ثروت اندوزی ، ترورشخصیت برای خارج کردن رقبای قدرت و ثروت ومقام٬ و...وجود ندارد؟

آیا مسلمانان از این  مسیر به  کشتن امام زمان شان رسیدند؟

ماچه هستیم و چه کردیم؟

ثبت شده توسط : منصوره وطنی

نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :
بالای صفحه اصلی