کد خبر : 75891

جبهه جنگ نرم و وضعیّت سربازان و...

جنگ نرم هم شهادت جسمانی دارد هم شهادت روحانی. شکل مبارزه برای پاسداری از اسلام را ترفندها و روش های مقابله با اسلام تعیین می کند.در حال حاضر، مقابله فرهنگی و فضای مجازی، خط مقدم جبهه سربازان جنگ نرم شده است.

به هرصورت راه ما ازکربلا می گذرد چه درشهادت جسمانی چه شهادت روحانی 

ازظهوراسلام تاکنون همواره بین اسلام وکفرجنگ ودرگیری وجودداشته ودونوع جنگ ودونوع دفاع بین مسلمانان وکفاروصاحبان قدرت جریان داشته است. وقتی جنگ نظامی بی نتیجه می ماند٬ جنگ روانی ونامرئی پیروزمی شد.ابزار جنگ نرم با ابزارجنگ نظامی بسیارمتفاوت بوده وسربازهریک ویژگی وتوانمندی خاصی رامی طلبد.شهادت جسمانی عزت دنیاواخرت رابرای شهید وخانواده اش به دنبال دارد٬ولی شهادت روحانی فقط عزّت اخروی داشته ومبارزاین جنگ درجبهه های متعددی می جنگد٬زیرا ازخاصیّت جنگ نرم این است که؛ درجنگ نرم فقط خط مقدم معلوم است؛ ولی پشت جبهه وجودندارد، چون نه پشتیبانی وجوددارد نه سنگری و خاکریزی؛ نه امدادگری برای مداوای زخمی ها؛ تمام کشور جبهه و خاکریزاین سربازان است.

هرسربازی خود جبهه و خط مقدم و خاکریز و سنگر درست کرده به مبارزه می پردازد.

اینها هر روز خط می شکنند تا خط را نگه دارند. تنها اسلحه اینها؛ قلم و زبان شان هست.


"امریکا با سر نیزه به جنگ شما نمی آید با قلم به میدان ما می آید"

                                                                                             بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی(ره) 


                                               

سربازان جنگ نظامی فقط یک بار کشته می شوند؛ باعزّت به جنگ می آیند و با عزّت وافتخارخود وخانواده شان می روند؛ امّا برای سرباز جنگ نرم نه بنیاد شهیدی هست نه بنیاد جانبازی و نه پادگان و فرماندهی وتوشه و پشتیبانی.این سربازان هر روز به تیغ قلم ها و زبان ها کشته می شوند و زنده می شوند؛ هر روز با انواع تهمت ها وتخریب شخصیّت ها و...ترور می شوند؛ همچنان می ایستند تا اسلام وانقلاب بماند.

وقتی دشمن پنهان از نظر اکثریّت؛ عرصه را براینها تنگ ترمی کند؛ برخلاف جنگ نظامی؛ همه کنار می روند و تنهایش می گذارند تا ترکش ها فقط به او بخورد؛هرکلمه ای ازقلم و زبان این سربازان ترکشی برخود وگلوله توپی بردشمن است.او با دشمن وارد جنگ تن به تن می شود ولی فقط خود دشمن او را شناسایی می کند؛ چون همه کاره جبهه خودش هست وفرماندهش خدا وائمه علیهم السلام. چون اکثر مردم به امور خود مشغولند واز دشمن غافل؛ لذا برای زخمی این جبهه مداوایی نیست.

"...فتنه گران درابتدامی کوشند "شخصیّت" یا حتیّ  "شخص"  کسانی را که از پشت پرده افکار و اندیشه ها و نقشه های آنان آگاه ترند از سر راه خود بردارند. به همین  دلیل کسانی که از فتنه ها آگاهی دارند و درباره آنها هشدارمی دهند مورد غضب ارباب فتنه  قرار می گیرند. شاید معنای این سخن که مؤمنان در آتش  می سوزند وغیرمؤمنان از آن به سلامت عبور می کنند همین باشد."  

                                                                                                                موج فتنه ص54 احمدحسین شریفی

بعد از مرگ این شهدا همچون مولایشان علی علیه السلام که عده ای بلندگوی دشمن شده و گفتند علی درمسجد چه می کرد به اینها هم می گویند"کلاهبردار٬ متظاهربه دین داری٬ دروغگو٬ بیمار روانی٬ توهم٬ مال مردم خور٬ بدبین٬ سوءظنی ٬آشوب گر٬ ناسازگار ٬جمع کردن ثروت کلان ازمال مردم و...،هرچه که با شیطان جلسه بگذارند وازشیاطین انسی هدایت شوند٬ولی عدّه ای دیگرکه خود سربازهمین جبهه هستند در فقدان سرباز گمنام ومظلوم خون گریه می کنند وهمچون مولایشان در چاه ناله و درددل می کنند.کم کم سنگرخالی این رزمنده خالی می ماند ولی خون شهید حقّ را نمایان می کند آن وقت همه با هم خون گریه می کنند ولی افسوس امکان جبران زجرها ومداوای زخم هایشان نیست.

تاریخ اسلام پرازاین سربازان است برخی همچون مولایشان در دو جنگ شرکت داشتند.

تعداد سربازان ومهمّات وخطوط مقدم جبهه وخاکریزها و سنگرهای جنگ نرم را باید ازدشمن و میزان رنج وعذاب شان را ازخدا پرسید٬کسی دنبال روایت فتح نیست؛ رسانه ها ازفتوحات این سربازان نمی پرسند؛ چون اینان را به عنوان سرباز جنگ نرم نمی شناسند؛ فرماندهی ندارند و دیداری نیست؛ چون دشمن فضای تخریب و ترور شخصیت را در داخل کشور چنان در اختیار گرفته که اگر چه عزت اخروی دارند؛ ولی عزت دنیوی ندارند و هرلحظه به تیغ قلم و زبان کشته می شوند ولی با استخوان در گلوبرای پایداری اسلام و مسلمین همچنان استقامت و انجام وظیفه می کنند؛ چون این جنگ نامرئی و فرهنگی است.

                            ولی ماهمچنان ایستاده ایم

           دفاع مقدّس در جنگ نرم برای ساختن نظام اسلامی وظیفه هر مسلمان

ثبت شده توسط : منصوره وطنی

نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :
بالای صفحه اصلی