کد خبر : 75880

چه کسانی از قافله عاشورائیان ازروزعاشوراتاکنون جاماندند؟

خواندن زیارت عاشورا ثواب دارد، ولی باید به مفهوم و مصداق کلماتی که می گوئیم دقت کنیم، چون تمام متن زیارت عهد و پیمان و بیعت با امام حسین و حسین زمان هست و صرفا دعا نیست.
                         امر به معروف ونهی ازمنکربه تأسی ازسیدالشهداء  

خواندن زیارت عاشورا ثواب دارد، ولی باید به مفهوم و مصداق کلماتی که می گوئیم دقت کنیم، چون تمام متن زیارت عهد و پیمان و بیعت با امام حسین و حسین زمان هست و صرفا دعا نیست.

۱-کسانی که به زبان گفتند و درزیارت عاشورا هر روز خواندن زیارت عاشورا ثواب دارد، ولی باید به مفهوم و مصداق کلماتی که می گوئیم دقت کنیم، چون تمام متن زیارت عهد و پیمان و بیعت با امام حسین و حسین زمان هست و صرفا دعا نیست. دوبارمی گویند و با حجت خدا پیمان می بندند که:انّی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم الی یوم القیامة  

همانامن؛ با هرکس که با شما در صلح است؛ در صلحم؛ وهر کس در حال جنگ با شماست؛در جنگم تا روزقیامت 

انی سلم سالمکم وحرب لمن حاربکم وولیّ لمن والاکم وعدولمن عداکم

همانا من؛ باهرکس که با شما درصلح است؛ در صلحم؛ وهر کس در حال جنگ است در جنگم؛ وهرکس با شما دوست است دوستم؛ وهرکس با شما دشمن است دشمنم.

اما درعمل مقابل حجت خدا ایستادند  و به روی ذریه خاتم النبیین شمشیر کشیدند؛ تا دنیا را نگه دارند.  

ما چقدر؛ و در کجاها به این پیمان عمل کردیم؟

آیا به این پیمان دراوج قدرت ومکنت و پست و مقام و...هم وفادارماندیم؟

تا کجا با دوستان حجت خدا دوستیم وهمراه و با دشمنانش؛ دشمنیم؟

تاکنون؛ در لحظات احساس خطر واحتمال از دست دادن نعمت های دنیوی؛ چقدربه این پیمان وفادارماندیم؟

چقدردریاری حسین زمانمان به این پیمان وفادارماندیم؟ با حسین غایب و مظلوم چه کردیم؟

پیام عاشورا رسم دین داری وتقواست؛ چقدرخود را به زینت تقوی آراستیم؟

ازغیرت عباس و شجاعت زینب کبری چه نشانه واثری هست؟

تا روز قیامت چقدر در پیام رسانی عاشورا به زینب کبری کمک کردیم؟

و...

این شد که در راه ماندیم وگفتیم و پیمان بستیم و می بندیم ولی کلمات از زبانمان فراتر نمی رود.

چون؛ گریه بر حسین آسان تر از یاری حسین شده است.

از حسین امر به معروف و نهی ازمنکر را که فلسفه قیامش بود یاد نگرفتیم. چون: 

چون؛ می ترسیم دنیا را از دست بدهیم.

چون؛ می ترسیم همرنگ جماعت نشویم.

چون؛ می ترسیم مرگمان فرا برسد چون مرگ را پایان تمام خوشی ها می دانیم.

چون؛...

چنین شد که  سر حسین زهرا برسر نیزه ها رفت و گریه کردیم و دنبال ثواب دنیوی واخروی رفتیم؛ تا این که حسین دیگرزهرا را هم تنها گذاشتیم. برای خود قدرت ومقام و آقازاده و پست و...درست کردیم وبالایی و پائینی درست کردیم و.... 

تا سر حسین زمان مان را برسر نیزه ها؛ با پیشانی پینه بسته از اثرسجود نبردیم؛ شب عاشورا و هر وقت زیارت عاشورا را خواندیم و خواستیم  با بیعتی راستین؛ با جان و دل عمل کنیم و فریاد بزنیم:

                                انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حار وعدولمن عاداکم

ثبت شده توسط : منصوره وطنی

نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :
بالای صفحه اصلی