کد خبر : 71009

صف خود را در عصر غیبت تشخیص دهیم مبادا ...(1)

اگر کسی اندکی نوکری خدا کند، محال است، حقّ و باطل را درست تشخیص ندهد. محال است.


ویژگی های یزیدیان 
یزید به خاطر حفظ دنیا وپست و مقام و ثروت خود؛ و به تبعیت از پدرانش؛ در مقابل فرزند بلافصل و ذریه آخرین پیامبر خدا ایستاد؛ وهمچون پدرانش؛ برای بقاء سلطنت از هیچ ددمنشی دریغ نکرد؛ کینه ورزی و بغض یزید وشمرو...به جایی رسید که در جواب  فرزند زهرا سلام الله علیها؛ که پرسید چرا می خواهید مرا بکشید؛ گفت؛ "بغضا لابیک" به خاطربغض پدرت علی!! چون؛ پدر حسین؛ دنیای پدرانش را به هم ریخت و حقّ و باطل را از پس پرده های ضخیم جهل و نادانی و دنیاپرستی و... تا روز قیامت شناساند.علی مرتضی معیار حقّ و مظلومیّت شد و تمام مخالفین علی؛ معیار شناخت باطل وظلم و ظالم و ددمنشی.

خودشناسی و محاسبه قبل از پای میزان
برخی نشانه ها و ویژگی های یزیدیان؛ کدامین ویژگی در وجود ما هست و نمی بینیم:
۱- دنیا پرستی و عافیت طلبی به خاطر حفظ پست و مقام خود
۲- حسادت و کینه و بغض شدید نسبت به مخالف خود؛ در نهان و آشکار
۳- اعمال هرگونه بی رحمی و ددمنشی علنی و غیرعلنی درجهت از بین بردن و حذف مخالف خود به جرم مسلمان ماندن؛ از جمله تخریب شخصیّت و قلب واقعیت جهت یارگیری از جبهه اهل حقّ و موجه جلوه دادن عمل خود در بین  همفکران و زیردستان خود. 
در اثر تبلیغات سوء  یزیدیان؛ برای موجّه جلوه دادن کشتن مخالف خود؛ به فرزند زهرا و جانشین پیامبرخدا؛ خارجی و شورشی می گفتند!  
۴-تفاوت ظاهر و باطن؛ در ظاهر مسلمان و خدا پرست؛ درعمل کافر وهواپرست و ظالم 
۵- کناراهل دنیا قرار گرفتن؛ و نفی مؤمنان و اهل حقّ
۶- تشخیص حقّ و باطل و دستور دین خدا؛ براساس هوای نفس خود؛ به جای معیارهای روشن خدا و کتاب آسمانی و جانشینان پیامبرخدا 
 ۷- خستگی ناپذیر و لجوج؛ در مبارزه دائمی با مؤمنان؛ با تمام قدرت و توان با هرچه در اختیار دارد برای حفظ پست و مقام خود و رؤساءی جبهه باطل
۹- زورگویی وغصب حقّ مومنان برای ضعیف نگه داشتن مؤمنان و ساقط کردن آنان؛ و محقّ دانستن خود در تصاحب وغصب اموال و ... مؤمنان برای خاموش کردن  صدای حقّ و مظلوم و پیروز جلوه دادن خود  
۱۰- تشنه قدرت و حکومت و حکمرانی بر دیگران؛ ولی در ظاهر؛ مدعی خدمت به اسلام و مسلمین! 
۱۱- ...

 صف خود را مشخص کنیم؛ هنوز فرصت برای حرّ شدن باقی هست؛ و حسین زمان مان مهدی زهرا؛ منتظر حسینیان و عاشورائیان.
 از خدا بصیرت بخواهیم تا هم خود را درست بشناسیم هم حقّ و باطل را.
مبادا با قیافه ای مسلمان نما در صف یزیدیان و درحال سنگ زدن به ذریّه پیامبرخدا در کنار یزیدیان بایستیم و در خیال؛ خود را حسینی ببینیم.
به هوش باش روز حساب حقّ و باطل را جدا خواهند کرد.
مبادا؛ باطن یزید صفت به صف باطل بکشاند.

اگر کسی اندکی نوکری خدا کند، محال است، حقّ و باطل را درست تشخیص ندهد. محال است.

                                                           

ثبت شده توسط : منصوره وطنی

نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :
بالای صفحه اصلی