کد خبر : 211845

وضعیت موجود طبابت در ایران

وضعیت موجود طبابت در ایران
 كانال دكتر محمد عطار

فراوانی طبیبان آدم کش
و بر سلاطین واجب است که در باب ملاحظه اطبّا خوض تمام به عمل آورند، و سرکرده ی آن جماعت را نزد خود نگاه داشته، او را مقرّر دارند که بر حالات سایر اطبّا مطّلع گردیده، تا از وقوف و مهارت طبیب خاطر جمع نکنند، مرخّص نسازند که در کوچه و بازار مطب مهیّا سازد؛ چه همچنان که محافظت عِرض و مال مسلمانان و صیانت نفس ایشان از طاغی و یاغی، بر حاکم وقت واجب است، محافظت جان خلایق از طبیب آدم کش واجب تر است؛ جهت آن که اکثر اوقات همچنان که در هر فرقه شیّاد و مزوّر داخل می گردد، در آن فرقه نیز بعضی از عطّاران و مردم شریر الذّات که اسامی معاجین و تراکیب را فرا گرفته، چند روزی نسخه بندی کرده اند، دوات و قلمی در پیش گرفته، بِهدانه و بزرقطونا به بیماران می دهند، و مردم نیز می پندارند که او را مهارتی هست، بر سر او هجوم نموده، حکیم می گویند. 
چند روزی که بر آن گذشت و شهرت کرد، امراض مهلکه غریبه که رو دهد، آن کافر ظالم نهاد نمی گوید که من تشخیص نمی توانم داد، یا این مرض را مداوا از من برنمی آید، بلکه شروع به معالجه نموده، دوایی که به جهت او سمّ قاتل است می فرماید و اگر بر سبیل ندرت از ده کس، یکی صحّت یافت، این طبیب به وقوف، شهره شهر گردیده، و به مهارت علم [معروف]!  و از این قرار در هر ولایتی زیاده بر ده و بیست طبیب مشاهده گردیده که از خدا و روز جزا بی خبر، مانند آتش شعله ور به جان مردم افتاده، و در اسواق و محلاّت، دکّان آدم کشی گشاده اند، و در مقام تضییع نفوس مسلمانان درآمده و از اینجاست که طبیب را ضامن نفس مریض شمرده اند، هر چند که حاذق بوده باشد. 
(از رفیق توفیق، ساخته سال 1104)

نقل از كانال دكتر رسول جعفريان
https://t.me/jafarian1964/9002

ثبت شده توسط : منصوره وطنی

نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :
بالای صفحه اصلی