کد خبر : 203214

حجاب جهاد مداوم با نفس

عاملی مؤثر در محدودیّت روابط زن و مرد بیگانه و نقش آفرینی شخصیّت زن به جای جسم زن و عدم شکل گیری تفکّر کالاانگاری زن در مرد بوده، لذا، حجاب برای نمایش شخصیّت و انسانیّت زن ضروری و عامل تعیین کننده در افزایش حیاء و عفت و پاکدامنی و ارزشمندی زن می باشد.
حجاب پیکارمداوم با هوای نفس و مهارغریزه خودنمایی زن و پاسخی معقول به غیرت ذاتی مرد هست. 
حفظ حجاب مصونیّت از لجام گسیختگی هوای نفس زن و مرد بیگانه بوده، و عاملی مؤثر در محدودیّت روابط زن و مرد بیگانه و نقش آفرینی شخصیّت زن به جای جسم زن و عدم شکل گیری تفکّر کالاانگاری زن در مرد بوده، لذا، حجاب محدودیّت در هوای نفس بوده و برای نمایش شخصیّت و انسانیّت زن ضروری و عامل تعیین کننده در افزایش حیاء و عفت و پاکدامنی و ارزشمندی زن می باشد. ثبت شده توسط : منصوره وطنی

نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :
بالای صفحه اصلی