کد خبر : 256337

پوشش آئینه تمام نمای درون انسان

حجاب و میزان پوشش هر فردی یکی از راه های شناخت دقیق عقاید و باورهای درونی افراد هست.
از نوع و میزان پوشش هر فرد، می توان به میزان حیاء وداری و کفّ نفس ونیز میزان حاکمیّت و و هوای نفس پی برد.
پوشش هر فردی آئینه تمام نمای اعتقادات و باورهای درونی هست.
در واقع، حجاب زن و مرد به ویژه در جنس مؤنث، نمای کاملی از درون پنهان اوست. 
با حجاب بیشتر و کامل هست که می توان جنس مخالف را به خود خواند یا نهیب دورباش زد.
 چشم ابزار تنظیم  برخورد نامحرم 
با حجاب کامل درونی و بیرونی هست که می توان نگاه نامحرم را تنظیم و نگاه آلوده را کاملا حذف و افکار آلوده به هوای نفس را مهار نمود.
میزان با بیشتر افزایش و با پوشش کمتر قابل کاهش و حذف شدن هست. 
با حجاب کامل درونی و بیرونی می توان به برخی خوبی های قطعی فرد پی برد. 
خوبی هایی از جمله وقار و سنگینی و و حاکمیّت عقل و منطق و تفکّر و پاگذاشتن به هوای نفس در برابر نامحرم و قوی از جهت کنترل عواطف و احساسات و دارا بودن ارتباط سالم با نامحرم، عدم بکارگیری ظرافت های زنانه در برابر نامحرم (صحبت و خنده و راه رفتن با عشوه و آرایش و نگاه های آلوده با عشوه و...) از میزان حجاب زن کاملا هویداست. 
شخصیّت هر فردی از ظاهرش نمایان هست.
حجاب و میزان پوشش هر فردی یکی از راه های دقیق عقاید و باورهای درونی افراد هست.
حجاب آینه بی غبار خوبی هاست. هرچه بیشتر باشد، خوبی های بیشتری نمایش می دهد.

بیرون خود را طوری تنطیم کنیم که خوبی های بیشتری از ما به نمایش بگذارد.
 

ثبت شده توسط : منصوره وطنی

نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :
بالای صفحه اصلی