کد خبر : 190676

رمز مسلمانی در دعای سیدالشهداء

عمری خودم رادیدم و مقدسات دین تو را به شوخی و بازی گرفتم و به بهانه های واهی آیات تو را پشت گوش انداختم و برای آن توجیه و دلیلی تراشیدم.
                                                                                  
     

فرازی از دعای عرفه

"اللهم اجعلنی اخشاک کانّی اراک "   

"خدایاچنان قرارم ده طوری ازتوبترسم که گویی می  بینمت."                                                              

خدایاعمری توراندیدم خودم رادیدم به دنبال رضایت مردم گشتم درحالی که خداورسول خدارابه خشم آوردم بااین که رضایت آنهااولی ومهم تراست چون خدادرقرآن درآیه ۶۲سوره توبه می فرماید:"والله ورسوله احق ان یرضوه ان کانوامومنین."

     خدایا مرا ببخش

عمری خودم رادیدم ومقدسات دین تورا به شوخی وبازی گرفتم وبه بهانه های واهی آیات توراپشت گوش انداختم وبرای  آن توجیه و دلیلی تراشیدم.

درحالی که خداوندعلیم درآیه ۶۴و۶۵سوره توبه می فرماید:"ولئن سالتهم لیقولن انماکنانخوض ونلعب قل أبالله وآیاته ورسوله کنتم تستهزون لاتعتذرواقدکفرتم بعدایمانکم..."              

"واگرازآنهابپرسندکه چراسخریه واستهزاء می کنند پاسخ دهندمابه مزاح ومطایبه سخن گفتیم (ای رسول) به آنها بگوباخداوآیات خداورسول خداتمسخرمی کنید عذرنیاوریدکه شمابعدازایمان کافرشدید..."                                          

   خدایا مرا ببخش

عمری تو راندیدم وحلال تورا حرام وحرام تورا حلال کردم گمان کردم این کار؛کارنیکوست درحالی که جایزشمردن حرام الهی نشانی ازکفربه توست چون درسوره توبه آیه ۳۶فرمودی:

"فیحلواماحرم الله زین لهم سواعمالهم والله لایهدی القوم الکافرین"

 خدایا مرا ببخش

عمری توراندیدم با تشویق دیگران به زشتی ها و منع کردن ازنیکی ها جامعه رابه سوی فراموشی توسوق دادم ؛باعث شدم تونیزمرافراموش کنی چون درسوره توبه آیه ۶۷فرمودی:

"المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکروینهون عن المعروف ویقبضون ایدیهم نسوالله فنسیهم ان المنافقین هم الفاسقون"

"مردان وزنان منافق بایکدیگروطرفداریکدیگرندمردم رابه کاربدواداروازکارنیک منع می کنندچون خدارافراموش کردندخدانیزآنهارافراموش کردکه درحقیقت بدترین زشتکاران همان منافقان هستند."          

 خدایا مرا ببخش                                        

عمری توراندیدم ودرحضورتو ودرحضوررسول تو ومومنان راستین پرده حیا را دریدم وخودرا بامعصیت تو رسواکردم پیش ازآن که روزحساب فرارسدوپرونده اعمال به همگان عرضه شود. چنان که در سوره توبه آیه ۱۰۵فرمودی:

"وقل اعملوافسیری الله وعملکم ورسوله والمومنون وسترد ون الی عالم الغیب والشهاده فینبئکم بماکنتم تعملون"                         

   خدایا مرا ببخش

عمری توراندیدم ودرحمایت ازدین تووفرستادگانت کوتاهی کردم وگمان کردم تلاش درراه تو بی پاداش است ؛درحالی که درسوره توبه آیه ۱۲۰فرمودی:"ان الله لایضیع اجرالمحسنین"     

 خدایا مرا ببخش                         

عمری توراندیدم وقول دادم وخلف وعده کردم؛درحالی که تودرسوره بقره آیه ۱۷۷دروصف نیکوکاران فرمودی:"والموفون بعهدهم اذا عاهدوا"                                     

                                                خدایا مرا ببخش                                                                               

عمری توراندیدم ونسبت به برادران وخواهران مومن کینه وکدورت به دل راه دادم ولی تودرسوره حشر آیه ۱۰فرمودی:

"ربنااغفرلناولاخوانناالذین سبقونا بلایمان ولاتجعل فی قلوبنا غلاللذین آمنوا..."                        

 خدایا مرا ببخش                  

عمری توراندیدم و همیشه ازدیگران عیب جویی ونکوهش کردم وگناهان زشت وعیوب خودم را فراموش کردم درحالی که تو درسوره همزه فرمودی:

"ویل لکل همزه لمزه"                                          

  خدایا مرا ببخش             

عمری توراندیدم وباسستی وبدون توجه وغافل به طرف نمازرفتم وتأملی درمعنای نمازنکردم درحالی که درسوره نساآیه ۴۳فرمودی:

"یاایهاالذین امنوا لاتقربواالصلاه وانتم سکاری حتی تعلموا ماتقولون"

خدایا مرا ببخش             

عمری توراندیدم وازگناهان گذشته ام توبه کردم ؛اماهمان اشتباهات راتکرارکردم ولی تودرسوره تحریم آیه۸فرمودی:

"یاایهاالذین آمنواتوبواالی الله توبه نصوحاعسی ربکم أن یکفرعنکم عسی ربکم أن یکفر عنکم سیأتکم "

خدایا مرا ببخش

خدایاعمری توراندیدم نسبت به دیگران بدگمان شدم وبه زشتی های خود چشم بستم ولی تو درسوره حجرات آیه ۱۲فرمودی:

"یاایهاالذین آمنوااجتنبواکثیرامن الظن إن بعض الظن اثم"

   خدایا عمری توراندیدم واسمم مسلمان وعملم نامسلمان بود و....

                      خدا یا مرا ببخش                    

ثبت شده توسط : منصوره وطنی

نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :
بالای صفحه اصلی